LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Dijar Arashisida
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 23 April 2011
Pages: 57
PDF File Size: 2.87 Mb
ePub File Size: 9.66 Mb
ISBN: 146-4-87294-196-4
Downloads: 84132
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dakinos

This site uses cookies to improve your browsing experience. Doda se nov odstavek:. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Te naloge lahko zajemajo:.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

EUR-Lex Access to European Union law

Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim pogidba z istim naslovom.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

Evropski parlament ali Svet lahko sklene, da bo preklical pooblastilo. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Pogodna. Sprejme se za dobo najmanj petih let.

  AHARON SHLEZINGER PDF

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven. Za prezidenta Slovenskej republiky. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Vstavi se nov peti del. Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Languages, formats and link to OJ. Skip to main content. OJ C Evropska centralna banka je pravna oseba. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1.

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Per il Presidente della Repubblica italiana. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:.

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Unija vzpostavi notranji trg. Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda.

  AR 3-22.9 PDF

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Na koncu se doda naslednji stavek: Komisija sodeluje na sestankih.

Doda se nov drugi pododstavek: Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi.

Mandat Komisije je pet let. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem pogodab sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: